Cash flow sleduje pohyb peněžních prostředků a podává obraz o celkové finanční situaci daného podniku za určité období. Představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji finančních prostředků.

Cash flow = důležitá veličina, která vypovídá o likviditě společnosti.

Jak na výpočet cash flow

Cash flow sestavíte pomocí dvou základních metod

  • Přímá metoda je velmi  náročná. Musíte sledovat všechny účetní případy s vazbou na peníze, tedy musí být správně evidovány jak veškeré peněžní příjmy, tak i výdaje.
  • Nepřímá metoda je častěji využívaná. V ní se pracuje s jednotlivými položkami rozvahy. Posuzuje se pouze změna tavu jednotlivých položek rozvahy, tzn. přírůstky a úbytky. Výsledek hospodaření je pak upravován o nepeněžní operace, neuhrazené náklady nebo naopak o výnosy minulých nebo budoucích období. Nutné je také započítat výdaje, jenž jsou navázány na finanční a investiční činnost.

Výkaz cash flow je sestaven ze tří částí:

  • Provozní cash flow (běžné peněžní toky firmy)
  • Investiční cash flow (např. nákup nemovitosti nebo strojů)
  • Finanční cash flow (např. splácení úvěrů, platby úroků)