Víte, jak na vaši firmu budou v krátké době dopadat Green Deal, ESG, taxonomie, podmínky bank a pojišťoven atd.? Tyto iniciativy mohou představovat jak příležitosti, tak výzvy pro vaše podnikání. Přinášíme rychlý přehled toho, co vás čeká, a to včetně stejnojmenného WEBINÁŘE, na který se můžete hlásit od 15. 9. 2023!

Green Deal: Příležitost nebo hrozba? Green Deal je ambiciózní plán EU, který má přeměnit Evropu na klimaticky neutrální kontinent do roku 2050. To znamená zásadní změny ve všech sektorech ekonomiky. Je vaše společnost připravena na tyto změny? Pokud ne, mohla by být v nevýhodě. Nenechejte se zmást rokem 2025. Změny se již nyní dějí. ESG se má zavést pro 1000 největších společností v ČR a jejich subdodavatele od roku 2026! Na to se naváže nebo „rozváže“ poskytování úvěrů a pojištění. I ty největší firmy jako ČEZ, Agrofert se podřídí. Myslíte, že vy si vyjednáte výjimku?

Taxonomie udržitelného financování EU: Nové pravidla hry Taxonomie udržitelného financování EU stanoví kritéria pro to, co je považováno za „udržitelné“ investice. Toto bude mít dopad na to, zdali vaše společnost získá financování. Banky a pojišťovny budou stále více posuzovat, jak je vaše společnost „udržitelná“ a jak se vyrovnává s riziky spojenými se změnou klimatu. Taxonomie se skládá ze šesti environmentálních cílů:

 1. Zmírnění změny klimatu
 2. Přizpůsobení se změně klimatu
 3. Udržitelné využívání a ochrana vodních a námořních zdrojů
 4. Přechod na kruhovou ekonomiku
 5. Prevence a kontrola znečištění
 6. Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů

Podle těchto kritérií musí ekonomické aktivity splňovat následující tři podmínky, aby byly považovány za „udržitelné“:

 1. Přispívat k jednomu nebo více výše uvedeným environmentálním cílům.
 2. Nepoškozovat žádný z těchto cílů.
 3. Splňovat minimální sociální a správní standardy (například dodržování pracovních práv).

ESG (Environmentální, sociální a správní aspekty): Nové měřítko úspěchu ESG faktory stále více ovlivňují investiční rozhodování. Firmy, které se neřídí ESG principy, mohou ztratit přístup k kapitálu a zažít pokles své tržní hodnoty. Je vaše firma připravena na tyto změny?

Cíle Evropské unie v rámci Green dealu a Taxonomie udržitelného financování jsou součástí širšího snahy o transformaci ekonomiky EU tak, aby byla více udržitelná a odolná vůči klimatickým změnám. Tato snaha bude mít značný dopad na podnikatelský svět, včetně následujících oblastí:

 1. Změna v investičních kritériích: S pokrokem v implementaci taxonomie udržitelného financování EU budou investoři více dávat pozor na udržitelnost podniků, do kterých investují. To znamená, že podniky budou muset prokázat, že jejich činnosti jsou v souladu s environmentálními cíli EU, aby přilákaly investice.
 2. Přechod na obnovitelné zdroje energie: EU se snaží do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů o 55 % oproti úrovním z roku 1990 a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. To bude vyžadovat významné investice do obnovitelných zdrojů energie a větší energetickou efektivitu, což ovlivní podniky napříč všemi sektory.
 3. Přísnější regulace: S cílem dosáhnout těchto environmentálních cílů bude EU pravděpodobně zavádět přísnější regulace v oblastech jako jsou emise, odpady, vodní management a ochrana biodiverzity. Tyto regulace budou mít dopad na podniky a budou vyžadovat, aby přijaly nové postupy a technologie.
 4. Inovace a nové příležitosti: Zatímco tyto změny představují výzvy, také otevírají příležitosti pro inovace a vývoj nových produktů a služeb. Například může být větší poptávka po technologiích na snižování emisí, recyklaci odpadu nebo energeticky účinných výrobků.
 5. Reputační a zákaznické preference: Stejně tak jak investoři, tak zákazníci jsou stále více ovlivněni udržitelností a ekologickým dopadem produktů a služeb, které kupují. Firmy, které dokážou prokázat svůj závazek k udržitelnosti, mohou získat konkurenční výhodu

Dopady na podnikání v České republice

Konec businessu, jak ho známe? Tyto změny mohou mít velký dopad na podnikání v České republice. Některé sektory, jako jsou těžba a energetika, budou pravděpodobně silně ovlivněny. Ale i ty další budou muset přizpůsobit své fungování, aby byly udržitelnější, resp. aby přežily. Neočekávejte, že ESG vám zavede jen výkaznictví, a „psi budou štěkat a karavana pojede dále“. Ne. Půjde o to, že pokud se nezměníte a nebudete investovat žádoucím směrem, který velí taxonomie udržitelného financování pod dohledem ESG, tak skončíte. Chápete to? EU před časem naplánovala a nyní zrealizuje celou transformaci ekonomiky, ať se vám to líbí nebo ne.

Příležitosti a výhody

Hrozba nebo šance? I přes všechny negativní výzvy mohou tyto změny přinést řadu příležitostí. Firmy, které se úspěšně přizpůsobí, z toho mohou těžit. Je a bude to podle principu rychlejší vyhraje, zbytek pelotonu bude zlikvidován. Přechodem na zelenější a udržitelnější podnikání například organizace získají nové investory, zákazníky a partnery, kteří dávají přednost společnostem, jež jsou odpovědné k životnímu prostředí a ke společnosti. Metoda cukru a biče, říkáte si? Ano, na konci roku 2022 EU na tyto projekty „cukru“ určila rozpočet 500 mld. EUR. Necháte je konkurenci a sami sebe zlikvidujete? Je to jen otázka času

Praktické kroky pro firmy

Přežijí ti nejzdatnější! Pokud se vaše společnost chce úspěšně přizpůsobit těmto změnám, měla by zvážit několik kroků. Začněte tím, že vyhodnotíte, jestli vaše společnost splňuje ESG kritéria a zda je připravena na přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Pak vytvořte strategii, která využívá vaše silné stránky a zlepšuje slabé stránky. Tato strategie by měla také zahrnovat komunikaci s investory a dalšími zainteresovanými stranami o vašem přístupu k ESG a udržitelnosti.

Závěr

Předpověď budoucnosti nebo tvůrce budoucnosti? Green Deal, ESG a taxonomie udržitelného financování mohou znamenat zásadní změny pro podnikání v České republice. Tyto změny mohou představovat jak výzvy, tak příležitosti. V konečném důsledku záleží na tom, jak se vaše společnost přizpůsobí. Bude vaše společnost pasivně čekat na to, co přijde, nebo se aktivně zapojí do těchto změn a stane se lídrem v udržitelném podnikání? Vaše budoucnost je ve vašich rukou. Říkáte si a kdo tuto EU transformaci zaplatí? To je téma už na jiný článek…